Euroopa Liidu eelarveraamistik 2014-2020


Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid kiitsid 7.-8. veebruaril toimunud Euroopa Ülemkogul heaks EL finantsraamistiku aastateks 2014-2020. Selle maht kokku on pea 960 miljardit eurot ehk 1 protsent ELi rahvuslikust kogutoodangust (RKT).  (Rohkem infot Ülemkogu kodulehelt, ENG)

Kokkuleppele Euroopa Ülemkogul järgnesid läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, kes peab finantsraamistiku jõustumiseks sellele oma nõusoleku andma. Nõukogu ja Euroopa Parlament saavutasid 27.juunil poliitilise kokkuleppe ning Euroopa Parlamendi täiskogu kinnitas oma poolehoidu kokkuleppele 3.juulil. Ametlik lõpphääletus nõusoleku andmise üle toimub tõenäoliselt septembris. Peale seda saab nõukogu formaalselt finantsraamistiku määruse vastu võtta.

Eesti osa järgmise seitsme aasta eelarves on 5,89 miljardit eurot, mis on 907 miljonit eurot rohkem kui see oli 2007-2013 eelarveperioodil. Eesti maksab EL eelarvesse umbes 1,4 miljardit eurot. Seega Eesti saab järgmisel seitsmel aastal EList 4,5 miljardit enam kui sinna sisse maksab.
 
Kokkuvõttes on Eesti kokkuleppega saavutanud kõik varem seatud prioriteedid: 
  • Ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) vahendite piirmäära erand on Eestile 2,59% SKP-st (üldine piirmäär alanes 2,35%-le). Eesti võitis sellest erandist 350 miljonit eurot; 

  • Ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) otsetoetused ühtlustuvad kõrgemal tasemel. EL makstav otsetoetuste summa suureneb kaks korda ning on perioodi lõpus 75% EL keskmisest; 

  • Eelarveraamistikus säilis 10 miljardi eurot ülekanne Ühtekuuluvusfondist Euroopa Ühendamise rahastusse, mis annab reaalse võimaluse saada EL rahalist tuge plaanitava Rail Baltica ehituseks.


Joonis 1. Eesti osa EL 2014-2020 eelarves

Tabel 1. Eesti netopositsioon EL 2014-2020 eelarves*

Jooksevhindades mln eurot 2007-2013 2014-2020  (Ülemkogu tulemus)
Teadus- ja arendustegevus, elukestev õpe, taristud 166 209
Ühtekuuluvuspoliitika 3456 3790
ÜPP otsetoetused 500 1007
Maaelu areng  724 665
    maaelu lisamakse   56
Kalandus 84 84
Sise- ja justiitsprogrammid, kultuur 56 82
Kokku 4986 5893
Eesti panus EL eelarvesse, Euroopa Arengufondi 1152 1402
Netopositsioon 3834 4491

* - Numbrid põhinevad rahandusministeeriumi arvutustel teadaoleva info alusel. Maaelu arengu ja kalandusfondi summad võivad veel vähesel määral muutuda, lõplikku liikmesriikidevahelist jaotusvõtit pole esitatud. Teadus- ja arendustegevuse, elukestva õppe, taristute, sise- ja justiits- ning kultuuriprogramme rakendab Euroopa Komisjon tsentraalselt, Eesti saadavad vahendid sõltuvad eelkõige taotlejate edukusest, siinkohal on eeldatud Eesti osakaalu püsimist programmides sama suurena kui 2007-2013 perioodil keskmiselt.


Taust
Finantsraamistik määrab seitsmeks aastaks kindlaks kõigi liidu eelarvest tehtavate kulutuste piirid eri valdkondades. Sellega tagatakse, et need on prognoositavad, sest iga-aastane eelarve peab järgima raamistiku piire. Kokku tuleb leppida ka eelarve tulude kogumise põhimõtted. Finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vajalik liikmesriikide ühehäälne otsus ning Euroopa Parlamendi toetus.

Mitmeaastase finantsraamistikuga kehtestatakse poliitilised prioriteedid järgmisteks aastateks ning seega on see nii poliitiline kui ka eelarveline raamistik – millistesse valdkondadesse peaks EL tulevikus rohkem või vähem investeerima.

Läbirääkimised 2014-2020 EL finantsraamistiku ehk järgmise perioodi EL eelarve üle algasid, kui 29.juunil 2011. aastal esitas Euroopa Komisjon ettepaneku finantsraamistiku kohta ning sama aasta oktoobris täpsemad ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika kohta. Rahandusministeerium koostas Eesti seisukohad koostöös teiste ministeeriumide ja riigikantseleiga ning kaasates ka partnereid.

Vabariigi valitsus arutas ja kiitis heaks Eesti seisukohad finantsraamistiku ettepaneku kohta ehk Eesti positsiooni eelarve läbirääkimistes 3. novembril 2011. a. Läbirääkimispositsiooni täiendati valitsuskabineti nõupidamistel 23.veebruaril ja 1.novembril 2012. aastal.

 
Kontakt: Karin Kondor-Tabun, fiskaalpoliitika osakonna analüütik
611 3614,
karin dot kondor-tabun at fin dot ee

Erik Marksoo, fiskaalpoliitika osakonna analüütik
611 3344, erik dot marksoo at fin dot ee

Materjalid

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
11.02.2013 2013-02-08 Ülemkogu järeldused_MFF 233.2 KB pdf
29.05.2012 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu 2014–2020 finantsraamistikule 45.8 KB pdf
29.05.2012 Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku seletuskiri 509.6 KB pdf